.

Lyrics Talu E Sehar Hai Shame Qalandar

Lyrics of naats will be available soon.

Talu E Sehar Hai Shame Qalandar

By: Ghous Muhammad Nasir