.

Lyrics Allah Ne Ye Shan Barhai

Lyrics of naats will be available soon.

Allah Ne Ye Shan Barhai

By: Kasmi